Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej

Prawne podstawy działania

Zasady funkcjonowania i organizację pracy PODR określają:

1) Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016r., poz. 356 z późn. zm.)

2) Zarządzenie Nr 36 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. Urz. MRiRW. 2016.28) z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Podkarpackiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale.

3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1124)

4) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

5) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz.1047)

6) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

7) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1506).

8) Statut PODR

9) Regulamin organizacyjny PODR

10) Wewnętrzne akty normatywne dotyczące działalności PODR.

Utworzył: Sylwia Rybczak

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej