Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi na pytania

Nr Postępowania: ZG.261.04.2018.ZO

W dniu 14.05.2018r do Zamawiającego wpłynęły pytania. Poniżej Zamawiający przedstawia ich treść wraz z odpowiedziami na nie.

Wszystkie pozostałe zapisy niniejszego postępowania pozostają bez zmian, termin składania ofert również nie ulega zmianie.

Pyt.1. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh

Odp. W razie wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 ksh.

Pyt.2. Czy Regulamin świadczenia usługi będzie  załącznikiem  do umowy  o świadczenie usługi i będzie  obowiązywał w zakresie niesprzecznym z Umową?

Odp. Odpowiedź na powyższe pytanie zawiera § 13 ust. 1 umowy.

Pyt.3. Czy odnośnie postanowień § 3 ust. 14    umowy  „Wykonawca nie może dokonać na rzecz osób trzecich cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.”. Czy Zamawiający wyrażą zgodę, aby powyższy zakaz nie obejmował  wymagalnych należności pieniężnych ? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody aby powyższy zakaz nie obejmował  wymagalnych należności pieniężnych.

Pyt.4. Zamawiający  w § 11  ust.1a,c,d , Umowy  przewidział obciążenie Wykonawcy karami  umownymi  za „opóźnienia” w realizacji poszczególnych postanowień umownych. Wykonawca zwraca się z prośbą o zastąpienie wyrażenia ,,opóźnienie” wyrażeniem ,,zwłoka”. Opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, natomiast „zwłoka” to kwalifikowane opóźnienie, którego dopuszcza się, tylko ten podmiot, który nie wykonał umowy w terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego zależnych. Zatem uzasadnieniem dla takiej zmiany jest potrzeba wykluczenia interpretacji, iż wykonawca będzie obciążony dotkliwymi sankcjami w postaci kar umownych i odstąpienia od umowy nawet w sytuacji, gdyby wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności niezależnych od wykonawcy (np. bezprawnych działań lub zaniechań osób trzecich).

Odp. Zamawiający zapis § 11 umowy pozostawia bez zmian.

Pyt. 5 Wykonawca zwraca się z pytaniem czy możliwym jest  zmiana   postanowień §  11 ust, 5  Umowy  na  zapis, zgodnie z którym: Całkowita suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Odp. Zamawiający zapis § 11 umowy pozostawia bez zmian.

Pyt.6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie  w § 11 ust. 6   umowy zapisu, poprzez wskazanie, że   „W przypadku, gdy kara nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, a  łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy  całkowitej wartości umowy”. Wykonawca zwraca uwagę, że wskazanie maksymalnej odszkodowania  umożliwia Wykonawcy  oszacowanie ryzyka kontraktowego  związanego z realizacją umowy.

Odp. Zamawiający zapis § 11 umowy pozostawia bez zmian.

 Pyt.7. § 3 ust. 3

Prosimy o potwierdzenie, iż to Zamawiający jest podmiotem odpowiedzialnym za kontrolowanie czy kwota brutto tego zadania jest wyczerpana i powiadomi Wykonawcę o ryzyku wykorzystania ww. kwoty z wyprzedzeniem obejmującym co najmniej 1 okres rozliczeniowy?

- Ponadto, czy z chwilą wyczerpania kwoty określone w Umowie (również w trakcie trwania okresu rozliczeniowego) Wykonawca ma zaprzestać świadczenia usług?;

Odp. Na Zamawiającym nie spoczywa obowiązek kontrolowania wartości zamówienia.

Ponadto obie strony umowy wyznaczą przedstawicieli, którzy będą czuwać nad jej realizacją.

Pyt.8 § 3 ust. 14

Zamawiający wprowadził sformułowanie, zgodnie z którym cesja wierzytelności

Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Postanowienie to narusza zasadę równowagi kontraktowej stron umowy w sprawie zamówienia publicznego. Skoro bowiem Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może dokonywać cesji – co jest sprzeczne z powszechnie przyjętą praktyką rynkową, stosownie do której Wykonawcy mogą przekazywać przysługujące im wierzytelności podmiotom trzecim bez zgody dłużnika, to analogiczne postanowienia powinny być zastrzeżone na rzecz Wykonawcy.

Prosimy zatem o odpowiedź:

Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie tego zapisu?

W przypadku odpowiedzi negatywnej, czy Zamawiający zgadza się na uzupełnienie zapisu postanowieniem: „Powyższy zakaz nie obejmuje jednakże wymagalnych wierzytelności pieniężnych, przeterminowanych o nie mniej niż 60 dni.”?

Odp. Zamawiający zapis § 3 ust. 14 umowy pozostawia bez zmian.

Pyt.9. § 6 ust. 5

Czy Zamawiający zgodzi się, aby każdorazowo przy zgłaszaniu uszkodzeń Zamawiający potwierdzał numer telefonu lub adres email na który ma być wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, aby każdorazowo przy zgłaszaniu uszkodzeń Zamawiający potwierdzał numer telefonu lub adres email na który ma być wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Pyt.10. § 11 ust. 4

Czy Zamawiający zgodzi się żeby zapłata kar umownych nastąpiła w ciągu 30 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej – potracenie kar z wynagrodzenia Wykonawcy nie daje możliwości weryfikacji zasadności i poprawności naliczenia tych kar. Ponadto Zamawiający będzie miał także zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które ma służyć do pokrycia roszczeń tytułu nienależytego wykonania Umowy, dlatego Wykonawca nie widzi potrzeby wyrażania zgody na potrącanie kar umownych  wynagrodzenia należnego. Ponadto wskazać należy, że kara umowna powinna przysługiwać Zamawiającemu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury, w toku której Strony mają możliwość zaprezentowania swoich stanowisk. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. Akt II CR 419/67): „(…)jeżeli wykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 k.c.), kary umownej nie nalicza się. Stąd naliczenie kar umownych przewidzianych w umowie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem stosownego postępowania reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kar umownych.

Odp. Zamawiający zapis § 11 umowy pozostawia bez zmian.

Ponadto Zamawiający informuje, że nie wymaga w niniejszym postępowaniu wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pyt.11. § 11

Prosimy o potwierdzenie, że naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postepowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 284).

Informujemy iż Wykonawca nie może stać w pozycji dyskryminowanej, co oznacza pozostawienie tego zapisu o swobodne naliczanie kar bez informowania Wykonawcy o zastrzeżeniach. Wyrażenie zgody Wykonawcy na ustosunkowanie się do reklamacji powinno być podstawą właściwej współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Odp. Zamawiający zapis § 11 umowy pozostawia bez zmian.

Pyt.12. Formularz Ofertowy

Cena brutto (z podatkiem VAT)……………………............................................

Słownie zł. ...............................................................................................................................................

  1. cena brutto jednego abonamenty miesięcznego dla linii 30 B+D …………………………
  2. cena brutto jednego abonamenty miesięcznego dla linii 2 B+D …………………………..
  3. cena brutto jednego abonamentu miesięcznego dla linii analogowej………………….…...
  4. cena brutto za 1 minutę połączeń lokalnych i strefowych …………………………..……..
  5. cena brutto za 1 minutę połączeń do sieci komórkowych ………………………………….
  6. cena brutto za 1 minutę połączeń międzystrefowych …………………………………..…..
  7. cena brutto za pozostałe połączenia* ………………………………………………………
  8. cena brutto opłaty jednorazowej (dostawa, uruchomienie, programowanie)……….………
  9. cena brutto dzierżawy centrali i pozostałego sprzętu ……………………..……………….

* Pod pojęciem pozostałe połączenia zawierają się inne połączenia nie sklasyfikowane, z wyłączeniem połączeń do numerów 0-70x i numerów o podwyższonej opłacie.

 Czy Zamawiający zgodzi się, aby połączenia pozostałe były taryfikowane zgodnie z cennikiem. Rozpiętość cenowa za połączenia może być bardzo duża i ustalenie jednej niestandardowej stawki jest trudne do zrealizowania.

Odp. Pozostałe połączenia dotyczą tylko biura numerów. Zamawiający dopuszcza aby inne nie wymienione połączenia były rozliczane według aktualnie obowiązującego cennika Wykonawcy

Pyt.13. Informujemy, że naliczanie sekundowe i brak opłat za inicjację połączeń nie dotyczy połączeń na numery specjalne i informacyjne. Każde wywołanie tego typu połączenia jest płatne, a sposób wyliczenia należności jest uzależniony od Cennika operatora.” Czy Zamawiający wyraża zgodę na takie rozliczanie?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wyżej wymienione rozliczanie.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej
.