Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na pytanie

W toku postępowania do zamawiającego wpłynęło pytanie o zmiany zapisu paragrafu 5 ust. 1 wzoru umowy.

Zamawiający ninieszym koryguje zmiany paragrafu 5 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

"§ 5

Kary umowne

1. Obowiązkową formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane
w następujących wypadkach i wysokościach:

1) za zwłokę w dostarczeniu i wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości brutto zamówienia, wskazanej w §3 za każdy dzień zwłoki,

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto zamówienia, wskazanej w §3,

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn innych niż określone w art.145 Pzp oraz innych niż niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań umownych, Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości brutto zamówienia, wskazanej w §3.

4) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia samochodu do Działu Autoryzowanego Serwisu Wykonawcy. Jednocześnie, Wykonawca zapewni  Zamawiającemu samochód zastępczy min. klasę niższy lub tej samej klasy, który będzie użyczony bezpłatnie od dnia dostarczenia samochodu do Działu Autoryzowanego Serwisu Wykonawcy do dnia wydania Zamawiającemu samochodu z usuniętymi wadami.

2. Kary umowne podlegają sumowaniu.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy - na zasadach ogólnych - przewyższającego wysokość kar umownych, jeżeli rzeczywista wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

4. Zapłata kary umownej następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego, w którym to wezwaniu Zamawiający podaje wysokość kary, powód nałożenia kary oraz nr rachunku bankowego na który należy wpłacić karę - z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy."

 

 

 

Pozostałe zapisy i warunki postępowania pozostają bez zmian

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej
.